Loshults församlings första skolreglemente

Det följer här i sin helhet:

§ l. Loshults socken har en fast och en ambulatorisk skola med en lärare för vardera. Läraren i fasta skolan, vilken tillika vissa månader om året, nämligen från medio av januari till medio av april undervisar i l: a distriktet av den ambulatoriska skolan, avlönas efter Kungl. Majts. nådiga skolstadga. Läraren i den ambulatoriska skolan, vilken undervisar växelvis i dess 2:ne övriga distrikter, skall hava i årlig lön en skäppa råg, beräknad till 2 Rdr 32 S.Rgd, av varje helgård i socknen och särskilt en skilling Rgd om dagen för varje barn, som undervisas.

Till den fasta skolan höra följande byar: St. Loshult, Kongstorp, Fornahässle, Gnubbefälle, Killeboda, Kjelleberg. Rynarp, St. och Lilla Stockhult, Gnubbarp, Marestorp, Gungekulla, Norra Hulta, Kjellstorp och Blackatorpet, vilka utgöra ett distrikt.

Dessutom står var och en fritt från hela socknen att hålla sina barn vid denna skola. Till den ambulatoriska skolan, som fördelas i 3:ne distrikter, höra nedannämnda byar:

1:a första distriktet: Karhult, Gråshult, Bohult, Östanböke och Höghult.

2:a andra distriktet: Ållekulla, Fjärkulla, Ekon, Björnön, Svinön, Södra Hulta och Lindhult.

3:e tredje distriktet: Hökön, Gökön, Enön, Lilla Loshult, Skogen, Rågeboda och Trånghyltan.

Denna skola flyttas efter behovet från det ena till det andra av de 2:ne senare distrikten.

Enskilta lärare vare det dock obetaget att hålla skola inom socknen, blott de anmäla det hos skolstyrelsen och ställa sig under dess inseende.
Även står det alla föräldrar fritt, att själva undervisa sina barn, enär de så önska och ordentligt fullgöra denna plikt.

§ 2. Vid fyllda åtta års ålder skall barnens skolgång taga sin början och eger skolstyrelsen att emot tredskande föräldrar, vilkas barn uppnått denna ålder, använda de medel Kongl. Stadgan medgiver. Dock vare det yngre barn obetaget att av skolundervisningen sig begagna, när de därtill behörigen anmälas.

§ 3. Lästiden, som är bestämd till 10 månader av året, indelas i 2: ne terminer: från den 16: de januari till den 16: de juli och från den 16: de augusti till den 16: de december, med några dagars ledighet vid påsk och pingst, samt annars när skolstyrelsen av särskilda anledningar skulle finna det lämpligt.

§ 4. Den ljusare årstiden skall uti skolan läsas fyra timmar på för- middagen: från kl. 1/2 8 till 1/2 10 och från kl. 10 till 12, därefter fortsättes läsningen från kl. 1/2 2 till 1/2 4 och från 4 till 1/2 6. Den mörkare årstiden läses endast från kl. 1/2 9 till 12 på förmiddagen och från l till 4 eftermiddagen.
Över läsordningen och timmarnas fördelning uppgöres av ordföranden en Tabell, som uppsattes i skolrummet, såväl i den fasta skolan som ambulatoriska skolan.

§ 5. Beträffande kunskapsfordringarne skall det ligga lärarne särdeles om hjärtat att bibringa barnen en redig och flytande innanläs- ning av så väl latinsk som svensk stil, därefter fortgår undervisningen med Biblisk historia och Luthers lilla katekes med förklaring samt skrivning och räkning. Men försigkomna barn undervisas även uti Historia och Geografi efter lämpliga läroböcker. Flickobarnen kunna befrias från skrivning när föräldrarna så önska. Tvänne gånger i veckan övas barnen i sång av lärarna.

§ 6. Sättet för undervisningens meddelande bliver vexelundervisningsmetoden för de mindre försigkomne barnen och lärarens omedelbara undervisning för dem, som börjat att lära utantill. Dessutom vare det skolstyrelsen obetaget, att därom vidare bestämma efter förekommande omständigheter.

§ 7. Skolstyrelsens åligganden, utom vad Kongl. Skolstadgan i övrigt bjuder, vare att:

l: o övervara den årligen anställda examen och vid detta tillfälle bestämma om och till vad belopp belöningar böra till de flitigare bar- nen utdelas.

2: o följa undervisningens gång i socknens skolor med nödig uppmärksamhet och tillsyn, samt bestämma, vilka läroböcker, som äro nyttigast att begagna.

3: o årligen besiktiga och undersöka skolhuset och inventariernas tillstånd och därefter bestämma nödiga förbättringar.

4: o efter det skolans räkenskaper blivit uppgjorde, överse och granska desamma samt därefter överlämna dem till de av församlingen utsedda revisorerna.

§ 8. Lärarnes skyldighet är, att under lästimmarna vara på lärorummet utan avbrott tillstädes, med nit och drift undervisa, och med ömhet och allvar rätta och bestraffa de felande barnen. Kroppslig aga kan även begagnas, när upprepade varningar visat sig utan verkan och bör då verkställas på lärorummet i övriga barnens närvaro. Även på mellanstunderna åligger läraren att hava uppsikt över barnen, vad deras, sedlighet och uppförande vidkommer. Är läraren av sjukdom eller annat laga förfall en kortare tid hindrad att undervisningen bestrida, bör anmälan därom genast ske, hos ordföranden, som i förra fallet tager skyndsam anstalt om skolans vård och i senare på anförde skäl beviljar tjänstledighet på högst 8 dagar, om den föreslagne vikarien godkännes. Begäres ledighet på längre tid, förordne därom skolstyrelsen.

§ 9. Vid den dagliga morgon- och aftonbönen erinras barnen om närmandet till en helig och kärleksrik Gud samt tillhållas att i sinnelag och åtbörder hysa och uttrycka, en oskrymtad och vördnadsfull andakt.
Barnen böra även uppmanas till ordentlighet och snygghet, inbördes kärlek, vördnad för föräldrar, överhet och lärare, hövlighet mot alla samt åtmanas att sin. väg från och till skolan fredligt gå.

§ 10. I en efter föreskrift inrättad längd bör läraren anteckna skolbarnens namn, födelseår, framsteg, flit och uppförande samt närvaro i skolan, jämte deras hemvist. Även före läraren en noggrann i 2:ne ex. författad förteckning över skolans inventarier, och haver tillsyn att intet genom vårdslöst begagnande fördärvas eller genom ovarsamhet förekommer.
Den ena förteckningen erhåller skolstyrelsen och den andra behå ler läraren. Till varje termins början inlämnar läraren till skolstyrelsen skriftligt förslag å de effekter, som för skolans fullständighet behöves.

§ 11. Vid vårterminens slut eller omkring midsommar håller ordföranden i skolhuset eller annan lämplig lokal ett genom pålysning från predikstolen utsatt förhör med alla socknens inom skolåldern varande barn, varvid skolstyrelsen är närvarande, ävensom föräldrar och målsmän.
Vid detta tillfälle utdelas belöningar åt de flitigare barnen och de tröga och försumliga varnas.

Loshult den 22 december 1850.

 
John Carlsson
Truls Jönsson
Carl Sylvan
Ola Jönsson
Nils Svensson
 
Sven Pehrsson
Pehr Sänusson

Förestående reglemente för Loshults Sockens Folkskola fastställes att tills vidare vara gällande, med undantag av stadgandet uti 5 § angående flickors befriande från skrivning, varmed fortares i enlighet med folkundervisningsstadgan; börande reglementet i övrigt endast tydas i överensstämmelse med författningarna.

Lunds Domkapitel den 9 juni 1852.


Källa; En bok om Loshult av Artur Strid